HENVISNING

Brukere med skader i sentralnervesystemet kan søke om opphold hos oss. Noen av diagnosene som omfattes er cerebral parese, påførte hjerneskader, slag, Parkinson, multippel sklerose, med flere.

Oppholdet hos oss er kostnadsfritt. Overnatting og reise dekkes via Pasientreiser, og oppholdet er godkjent for å få dekket krav om opplæringspenger (tapt arbeidsfortjeneste). For å få opphold må vi ha mottatt henvisning fra lege fra spesialisthelsetjenesten eller eventuelt fastlege.

PTØ Norge har avtaler om rehabiliteringsopphold med Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt-Norge.

Henvisningsrutiner

Henvisningen må inneholde diagnose og fyldige medisinske opplysninger. Henvisningen må også inneholde en beskrivelse av fysisk og kognitivt funksjonsnivå, gjerne med en begrunnelse for oppholdet.

Henvisninger fra spesialisthelsetjenesten i helseforetaket kan sendes direkte til ett av våre sentre.

Henvisninger fra fastlege, privatpraktiserende spesialist, eller andre med henvisningsrett, sendes til vurderingsenheten for henvisninger i det aktuelle helseforetaket.

Helse Sør-Øst:

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner, i og utenfor Helse Sør-Øst, skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enheten (RKE) ved Sunnaas sykehus HF. Når du søker i det nasjonale adresseregisteret skriv: «RKE».

Helse Vest:

Regional vurderingseining for rehabilitering
Østre Nesttunvei 2
5221 NESSTUN

Helse Midt-Norge:

ReHR – Regionalt Henvisningsmottak private rehabiliteringsinstitusjoner Midt-Norge
Sykehuset Levanger
Postboks 333
7601 LEVANGER