OM PTØ NORGE

PTØ Norge har et spesialisert (re)habiliteringstilbud til mennesker med nevrologiske sykdommer eller skader. Vi tilbyr skreddersydd trening, både i gruppe og individuelt etter behov.

Vårt tilbud er egnet for de fleste brukere som har en nevrologisk diagnose innenfor ICD10 i Helsedirektoratets medisinske kodeverk. De vanligste diagnosegruppene hos oss er cerebral parese (CP), multippel sklerose (MS), Parkinson og slag.

To personer trener med stokk - fotografi

På våre sentre utøves tilbudet av habiliteringspedagoger, i tett samarbeid med andre faggrupper. Habiliteringspedagogene har en spisset og flerfaglig utdannelse rettet spesifikt mot brukergruppene det gis tilbud til. Motorikk og bevegelse brukes som utgangspunkt, men diagnosene er ofte komplekse. Derfor er spisset kompetanse på ikke-motoriske aspekter like viktig for at læring skal finne sted. Denne kompetansen har vi i PTØ Norge.

Et habiliteringsopphold ved ett av våre tre sentre vil omfatte trening, veiledning og opplæring tilpasset den enkeltes hverdagssituasjon. Habiliteringspedagogene samarbeider med fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger, lærere, spesialpedagoger og andre fagpersoner tilknyttet pasientene i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Treningen evalueres ved bruk av blant annet GAS (Goal Attainment Scaling). Etter endt opphold skrives en rapport med videre tiltaksplan. Videre vil du få anbefalinger fra habiliteringspedagogene for hvordan treningen kan overføres og tilpasses dagliglivet.

Ta kontakt dersom du ønsker ytterligere informasjon om vårt tilbud, eller om du ønsker opphold ved ett av våre sentre. Sammen finner vi ut av hvilket av våre sentre som egner seg best for akkurat deg.

For å få treningsopphold må pasienten henvises direkte fra spesialisthelsetjenesten, eller fra fastlege via den regionale koordinerende enheten/vurderingsenheten.