HVORDAN VI JOBBER PÅ PTØ

Det overordnede målet med treningen er at barna skal bli i stand til å fungere best mulig i sin hverdag ut fra egne forutsetninger, og at de skal oppnå økt selvstendighet i hverdagens gjøremål. Økt selvstendighet gir økt frihet til å kunne velge, og dermed økt makt i eget liv.  

Vi tar utgangspunkt i barnas hverdagsaktiviteter, som å sitte, spise, kle på seg, gå på toalettet og forflytte seg. Det er motorikk og bevegelse som er utgangspunktet for treningen hos oss, og da spesifikt motorikk tilknyttet de aktivitetene  som er viktige for den enkelte. Språk, kognisjon og rytme er også sentrale elementer.

Trening i grupper

Grunntanken vår er at bevegelser og funksjoner kan læres. Barna skal lære bevegelser og ha en aktiv rolle i treningen. Hjerneforskning viser at hjernen er plastisk og at den har kapasitet til å kunne kompensere for skader.

Treningen foregår primært i grupper sammen med andre barn med liknende funksjonsnivå og alder. Dette mener vi er en ramme som motiverer og øker læringsutbyttet, ikke minst på grunn av det sosiale samspillet gruppen medfører.

Dersom det likevel av ulike årsaker for noen er mest hensiktsmessig å trene individuelt, tilbyr vi dette.

Lystbetont trening

Trening er hardt arbeid og det er derfor viktig å ha det gøy. Lystbetont trening har større effekt, og mestring øker barnas selvtillit. Dette er også i tråd med nyere forskning (se under). Våre habiliteringspedagoger har mye kunnskap om barna vi har et tilbud til og strekker seg langt for å imøtekomme behovene til hvert enkelt barn.

En metaanalyse foretatt av Novak et al (2017) resulterte i internasjonale retningslinjer for tidlig diagnostisering av cerebral parese. Retningslinjene sier følgende;

  • Tidlig intervensjon er avgjørende
  • Spisset alderstilpasset intervensjon anbefales
  • Intervensjonen skal være aktiv – det er en forutsetning for læring

Dette er også utgangspunktet for treningen på PTØ: Barna kan starte trening hos oss allerede fra før de er ett år, men det er aldri for sent å starte. Og vi har et tilpasset tilbud i alle aldersgrupper.