PTØ Norge støtter forslag om endring av habiliteringsdefinisjon

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag om å endre definisjonene av habilitering og rehabilitering ut på høring. PTØ Norge gir støtte til forslaget i sitt høringssvar, da den nye definisjonen er mer i tråd med brukernes behov.

PTØ Norge er positiv til endringsforslaget som foreligger i den nye definisjonen av habilitering og rehabilitering. Dette har PTØ Norge gitt uttrykk for i sitt høringssvar til departementet.

– Den nye definisjonen er mer i tråd med det vi opplever er våre brukeres behov, og vil således kunne bidra til å sikre brukerne et bedre habiliteringsforløp, sier direktør Vibeke Johnsen i PTØ Norge.

Tydeligere brukerperspektiv med ny definisjon

Med forslaget til endring ønsker Helse- og omsorgsdepartementet å forsterke brukerperspektivet i tråd med målet om pasientens helsetjeneste. At det er pasienten og brukerens mål for eget liv som skal legges til grunn ved utformingen av habiliterings- og rehabiliteringstilbudet er tydeligere i forslaget til ny definisjon.

– Definisjonen skal i tillegg fange opp at habilitering og rehabilitering er prosesser som både kan være tidsavgrenset og av livslang varighet, samt at behovet for tverrfaglig samarbeid og koordinering kan variere over tid i et forløp, forklarer Johnsen.

I høringsuttalelsen fra PTØ Norge gir Johnsen videre støtte til at brukerperspektivet kommer tydeligere fram – og at dette er i tråd med grunnprinsippene i Pető-metoden.

– For oss handler habilitering om hva den enkelte bruker opplever er vesentlig for mestring av hverdagen og å leve et godt liv, utdyper Johnsen.

Ikke bare tidsavgrenset varighet

I høringsuttalelsen gir PTØ Norge også støtte til å endre definisjonen til å omfatte at habilitering kan ha livslang varighet.

– Den gamle definisjonen av habilitering og rehabilitering sier at det er tidsavgrensede prosesser. Vi vet at dette ikke stemmer. For mange av PTØ Norge sine brukere vil habiliteringsprosessen strekke seg over et helt livsløp, sier Johnsen.

Den nye definisjonen vektlegger også betydningen av tverrfaglighet sterkere. Også dette støtter PTØ Norge.

– Det er helt i tråd med slik våre habiliteringspedagoger jobber. Dette er en tverrfaglig utdanning, og ved å kople til oss også andre fagprofesjoner som ergo- og fysioterapeuter, forsterker vi dette i vårt daglige arbeid, forteller Johnsen.

Endringen må følges opp

Direktør Vibeke Johnsen mener det er bra at helse- og omsorgsminister Bent Høie legger opp til disse endringene i definisjonen av habilitering- og rehabilitering. Hun understreker likevel viktigheten av at den nye definisjonen følges opp i praksis av de som tilbyr habiliterings- og rehabiliteringstjenester, når den blir vedtatt.

– Det er først da brukerne vil få et bedre tilbud, som er i tråd med Bent Høie sine intensjoner med endringen, avslutter Johnsen.