METODEN

Habiliteringstilbudet hos PTØ bygger på metoden den ungarske legen András Pető utviklet på 1940-tallet. Den verdenskjente metoden er senere videreutviklet ved PTØs sentre, og tilpasset norske forhold. Tilbudet på PTØ retter seg mot barn og voksne med nevrologiske sykdommer eller skader. Vi bruker en pedagogisk tilnærming til habilitering, hvor overføring til hverdagen står sentralt.

Nærbilde av hender som trener med ring

Filosofien bak vår metode er basert på at alle mennesker har mange ressurser som kan utvikles gjennom spesialisert og tilrettelagt opplæring. Slik kan den enkelte få best mulig forutsetninger for selv å beherske dagliglivets mange utfordringer. Vi legger stor vekt på dialog og samarbeid med alle som er tilknyttet brukeren.

Metoden er videre basert på en filosofi om å alltid lete etter, og bygge på, potensialet til hvert individ. Grunnprinsippet er at alle kan lære, og at læring er en livslang prosess. Det er en helhetlig metode, hvor man for å få maksimal utvikling i habiliteringsprosessen må ta i betraktning og utvikle motoriske, kognitive, sosiale og språklige funksjoner samtidig. All behandling skjer derfor med utgangspunkt i den enkeltes behov.

Teorien bak PTØs metode har likhetstrekk med flere forskjellige arbeidsmåter innenfor flere fagfelt. Metoden bygger på nevrologi, pedagogikk, bevegelseslære og psykologi. Denne allsidige, men samtidig spissede, kompetansen gjør at metoden egner seg spesielt godt til mennesker med nevrologiske sykdommer eller skader – hvor diagnosen ofte er kompleks og sammensatt.

Vår metode praktiseres av habiliteringspedagoger med en tverrfaglig spesialisert utdanning. Habiliteringspedagogene har også en detaljert forståelse for hvilke innvirkninger ulike diagnoser har for brukeren i hverdagen. Dette gjelder ikke bare for den enkelte, men også familien rundt. Målet er at brukeren skal lære strategier og måter å løse problemer på. På denne måte vil den enkelte få verktøy som kan brukes i hverdagen, for å leve et mer selvstendig liv med flere valgmuligheter.