HENVISNING

Brukere med skader i sentralnervesystemet kan søke om opphold hos oss. Noen av diagnosene som omfattes er cerebral parese, påførte hjerneskader, slag, Parkinson, multippel sklerose, med flere.

Våre avtaler med helseforetakene gjør det kostnadsfritt å trene hos oss. Opphold på pasienthotell i umiddelbar nærhet og reisekostnader kan dekkes gjennom Pasientreiser.

Foreldre kan få dekket tapt arbeidsinntekt ved å søke om opplæringspenger fra Nav.

Brukere i skolepliktig alder får tilbud om undervisning mens de er på opphold.

Kom gjerne på besøk eller ta kontakt med oss for mer informasjon.

Fritt behandlingsvalg

PTØ Norge har avtaler om rehabiliteringsopphold med Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt-Norge.

Gjennom fritt behandlingsvalg kan brukere fra hele landet søke opphold ved våre sentre på Gardermoen eller Stavanger. Dersom du ønsker PTØ som behandlingssted, finner du oss ved å skrive “PTØ” i søkefeltet her: https://helsenorge.no/velg-behandlingssted

Henvisningsrutiner

For å få opphold må vi ha mottatt henvisning. Henvisningen må inneholde diagnose og fyldige medisinske opplysninger. Henvisningen må også inneholde en beskrivelse av fysisk og kognitivt funksjonsnivå, gjerne med en begrunnelse for oppholdet.

Dersom barnet er i et forløp i habiliteringstjenesten, er det her behovet for spesialisert rehabilitering vurderes.  Innvilges retten, kan man gjennom fritt behandlingsvalg velge PTØ.  Mange av brukerne som kan ha nytte av tilbudet på PTØ, er allerede inne i et forløp i habiliteringstjenesten og mottar spesialisthelsetjeneste. Foreldre som ønsker et tilbud fra PTØ må snakke med den aktuelle habiliteringstjenesten/avdelingen om at de ønsker et tilbud ved PTØ for sitt barn. Det vil da være habiliteringstjenesten, i samarbeid med foreldre, som tar en faglig vurdering av om et rehabiliteringstilbud ved PTØ er hensiktsmessig for barnet og som eventuelt henviser videre til PTØ.

Brukere som ikke er i et forløp, eller som er over 18 år, kan få henvisning fra fastlege.  Henvisningen rettighets vurderes da  hos den regionale vurderingsenheten.  RKE har laget følgende informasjonsfilm som beskriver hva en henvisning bør inneholde:

Helse Sør-Øst:

Henvisning til PTØ kan enten bli sendt fra spesialisthelsetjenesten direkte eller fra fastlegen via RKE.

Henvisning fra fastlegen skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enheten (RKE) ved Sunnaas sykehus HF. Når du søker i det nasjonale adresseregisteret, skriv: «RKE».

Henvisning fra spesialisthelsetjenesten sendes direkte til:

PTØ Norge, Postboks 372, 2051 Jessheim.

Helse Vest:

Regional vurderingseining for rehabilitering
Østre Nesttunvei 2
5221 NESSTUN

Helse Midt-Norge:

ReHR – Regionalt Henvisningsmottak private rehabiliteringsinstitusjoner Midt-Norge
Sykehuset Levanger
Postboks 333
7601 LEVANGER