HENVISNING

Brukere med skader i sentralnervesystemet kan søke om opphold hos oss. Noen av diagnosene som omfattes er cerebral parese, påførte hjerneskader, slag, Parkinson, multippel sklerose, med flere.

Våre avtaler med helseforetakene gjør det kostnadsfritt å trene hos oss. Opphold på pasienthotell i umiddelbar nærhet og reisekostnader kan dekkes gjennom Pasientreiser.

Foreldre kan få dekket tapt arbeidsinntekt ved å søke om opplæringspenger fra Nav.

Brukere i skolepliktig alder får tilbud om undervisning mens de er på opphold.

Kom gjerne på besøk eller ta kontakt med oss for mer informasjon.

Fritt behandlingsvalg

PTØ Norge har avtaler om rehabiliteringsopphold med Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt-Norge.

Gjennom fritt behandlingsvalg kan brukere fra hele landet søke opphold ved våre sentre på Gardermoen eller Stavanger. Dersom du ønsker PTØ som behandlingssted, finner du oss ved å skrive “PTØ” i søkefeltet her: https://helsenorge.no/velg-behandlingssted

Henvisningsrutiner

For å få opphold må vi ha mottatt henvisning. Henvisningen må inneholde diagnose og fyldige medisinske opplysninger. Henvisningen må også inneholde en beskrivelse av fysisk og kognitivt funksjonsnivå, gjerne med en begrunnelse for oppholdet.

Det forventes at det er gjort en tverrfaglig vurdering i kommunen før henvisning og at informasjon om denne utredningen følger henvisningen

​Henvisningen bør beskrive følgende punkter:

 • Pasientens navn, fødselsnummer, adresse og eventuelt telefonnummer.
 • Eventuelt behov for tolk; hvilket språk/dialekt.
 • Navn, telefonnummer og korrekt adresse til foresatte.
 • Angivelse av hvem som har foreldreansvar.
 • Søsken, halvsøsken og andre i familiens omsorg. Angi navn, kjønn og alder.
 • Diagnose(r) på henvisningstidspunktet.
 • Aktuelle problemstillinger.
 • Aktuelle funn og resultater fra medisinske undersøkelser.
 • Legemidler som er i bruk.
 • Sentrale instanser (helsestasjon/skolehelsetjeneste, fysioterapi-/ergoterapitjeneste, barnehage, skole, avlastning, PPT, BUP, barneverntjenesten), med navn på kontaktperson og telefonnummer. Legg ved aktuelle rapporter fra de aktuelle instansene.
 • Er det opprettet kommunal koordinator? I så fall; oppgi navn og tlf.nr.
 • Er det opprettet ansvarsgruppe?
 • Er det utarbeidet individuell plan? I så fall; oppgi navn og tlf.nr. til koordinator.
 • Er det aktuelt med arbeid knyttet til Helse- og omsorgstjenesteloven Kap. 9 (Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning)? Er i så fall overordnet faglig ansvarlig kjent med at det er sendt henvisning?
 • Hvis pasienten henvises av annen lege en fastlege; oppgi fastlegens navn, adresse og telefonnummer.
 • Navn og kontaktinformasjon til medhenviser (hvis ikke lege er den som skal stå for løpende kontakt med habiliteringstjenesten).

(Kilde: www.sunnaas.no).

Henvisning til PTØ kan enten bli sendt fra spesialisthelsetjenesten direkte, eller fra fastlegen via RKE:

 • Mange barn er allerede inne i et forløp i habiliteringstjenesten og mottar spesialisthelsetjeneste. Foreldre som ønsker et tilbud fra PTØ må snakke med den aktuelle avdelingen om at de ønsker et tilbud ved PTØ for sitt barn. Det vil da være habiliteringstjenesten, i samarbeid med foreldre, som tar en faglig vurdering av om et rehabiliteringstilbud ved PTØ er hensiktsmessig for barnet og som eventuelt henviser videre til PTØ.
 • Hvis barnet ikke er i et forløp i habiliteringstjenesten, men ønsker et tilbud fra PTØ, må fastlegen sende en henvisning om dette til Regional Koordinerende enhet (RKE), som rettighetsvurderer henvisningen og vurderer barnets behov for et rehabiliteringstilbud ved PTØ.

Helse Sør-Øst:

Henvisning til PTØ kan enten bli sendt fra spesialisthelsetjenesten direkte eller fra fastlegen via RKE.

Henvisning fra fastlegen skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enheten (RKE) ved Sunnaas sykehus HF. Når du søker i det nasjonale adresseregisteret, skriv: «RKE».

Henvisning fra spesialisthelsetjenesten sendes direkte til:

PTØ Norge, Postboks 372, 2051 Jessheim.

Helse Vest:

Regional vurderingseining for rehabilitering
Østre Nesttunvei 2
5221 NESSTUN

Helse Midt-Norge:

ReHR – Regionalt Henvisningsmottak private rehabiliteringsinstitusjoner Midt-Norge
Sykehuset Levanger
Postboks 333
7601 LEVANGER