HVEM PASSER TILBUDET FOR?

Under finner du eksempler på diagnosegrupper som våre tilbud er egnet for.

Barn med medfødte eller senere oppståtte hjerneskader

Et barn med hjerneskade vokser og gjennomgår en utvikling på samme måte som andre barn. Likevel vil kroppen ikke plukke opp tilbakemeldinger fra omgivelsene på samme måte. Barnet må derfor lære å bevege seg mest effektivt med den kroppen de har fått.

Vi tar utgangspunkt i ressursene barnet besitter, og legger vekt på hvordan man kan bygge videre på dette. Vi bruker bevegelsestrening som utgangspunkt og jobber samtidig med motoriske, sosiale, språklige, kognitive og emosjonelle ferdigheter.

Individuelle faktorer tas i betraktning når barnet lærer strategier og måter å løse problemer på. På denne måten kan barnet leve et mer selvstendig liv med flere valgmuligheter i hverdagen. Støtte og veiledning til nærpersoner, og andre rundt barnet, står også sentralt.

Ungdom og voksne med medfødte eller senere oppståtte hjerneskader

Når man har en hjerneskade kan man oppleve at det blir vanskelig å bruke kroppen på samme måte som da man var barn. I tillegg har man ofte nye prioriteringer, som kan skape behov for nye ferdigheter.

Uansett alder, kan vi hjelpe med å bruke ferdighetene og bevegelsene man har fullt ut. Samtidig vil vi bygge videre på dem, slik at man kan holde seg så aktiv som mulig og redusere mulige senskader. Vi gir også råd om hvordan hjelpemidler kan brukes som et supplement til egne ferdigheter.

Sentrale ting vi vektlegger:

 • Å hjelpe med å øke grad og kontroll over bevegelser.
 • Aktiviteter som forbedrer kroppsholdning og koordinasjon.
 • Å utvikle teknikker for å forbedre de ferdighetene man trenger i hverdagen, slik som å bevege seg inn og ut av sengen, påkledning, med mer.
 • Pusteøvelser for å redusere spastisitet, samt forbedre sirkulasjon og helse.
 • Bruk av rytme for å øke kontroll over vansker som ataksi, spastisitet og ufrivillige bevegelser.

Vi arrangerer i tillegg kurs for personlige assistenter, fagpersoner og andre interesserte.

Multippel sklerose (MS)

PTØ tilbyr trening til mennesker med multippel sklerose. På PTØ lærer man å forstå hvordan MS påvirker bevegelser, og sammen jobber vi for å utvikle økt kontroll og mestringsstrategier. Med bevegelsestrening som utgangspunkt kan man på nytt lære ferdigheter man har mistet, eller finne nye måter å utføre aktiviteter på.

Fagpersonene ved våre sentre sitter med en detaljert forståelse av hvordan MS påvirker hverdagen. De kan hjelpe med å finne måter å takle de utfordringene hver enkelt møter, som også er mest relevant for ens personlige situasjon. Dette gjelder både for de som er usikker på hva fremtiden vil bringe med en ny diagnose, og for de som har hatt sykdommen i lengre tid og ønsker å gjøre noe med ferdigheter som har endret seg.
Selv om programmet er individuelt tilpasset, er det noen felles sider ved treningen. Disse tar tak i de mest karakteristiske symptomene på MS, nemlig:

 • Balanseproblemer.
 • Spasmer/stivhet.
 • Lammelser.
 • Finmotorikk.
 • Endrede følelser.
 • Tretthet.
 • Pusteteknikk.
 • Vannlatingsforstyrrelser.

Gjennom treningen blir man oppfordret til å finne nye måter å bruke kroppen på for at bevegelser skal bli mer effektive. Det vil gi mer energi og redusert tretthet. Nye måter å takle utfordringer på fører også til økt kontroll, økt selvfølelse og økt livskvalitet.

Parkinsons sykdom

PTØ tilbyr trening til mennsker med Parkinsons sykdom. På PTØ kan man lære strategier for å løse utfordringer tilknyttet sykdommer gjennom aktiv læring.

På PTØ lærer man å bedre kontrollere symptomene på Parkinson. Man tilegner seg praktiske teknikker for å overkomme hverdagens utfordringer.  Pasienten lærer derfor praktiske teknikker for å overkomme hverdagens problemer. Teknikkene læres gjennom et strukturert program, slik at de kan tilpasses hver enkelt og inkluderes i vanlige aktiviteter.

Alle med Parkinsons sykdom er forskjellige, og det er også deres daglige liv. Av den grunn er programmene fleksible, slik at man lærer teknikker som er relevant for ens egen situasjon. I habiliteringen tar vi også hensyn til de sosiale og emosjonelle vanskelighetene som kan oppstå i tilknytning til sykdommen. Metoden passer for folk i alle aldre, uansett varighet av sykdommen.
Selv om programmet er individuelt tilpasset, er det noen felles elementer i treningen. Disse tar tak i de mest karakteristiske symptomene på Parkinsons sykdom, nemlig:

 • Kroppsholdning.
 • Stivhet.
 • Bevegelsesgrad.
 • Balanse.
 • Bevegelsestempo.
 • Skjelvinger (tremor).
 • Redusert ansiktsmimikk.
 • Talevansker (inkludert volum, mangel på tonefall, artikulering og mangel på rytme).
 • Utfordringer med håndskrift.

I tillegg tar metoden for seg sideeffekter av medisinering, som for eksempel overbevegelser.

Slag

PTØ tilbyr trening som er egnet for mennesker som har slag. Vi kan hjelpe deg med å utvikle evnen og motivasjonen som er nødvendig for å kontrollere bevegelser, og for å løse hverdagslige utfordringer du møter etter slaget. Vårt grunnprinsipp er at alle kan lære, og at det å lære er en livslang prosess. Med bevegelsestrening som utgangspunkt, kan man på nytt lære ferdigheter man har mistet, eller finne nye måter å utføre aktiviteter på.

Våre fagpersoner sitter med en god forståelse for hvordan slag påvirker hverdagen. De kan hjelpe den enkelte å finne måter å takle de utfordringene man møter, som også er mest relevant til ens personlige situasjon. Vi vil hjelpe med å gjenvinne så mye bevegelse som mulig de delene av kroppen som er påvirket, og vise hvordan man kan bruke disse bevegelsene i hverdagen.

Vi jobber primært i grupper, med et strukturert program. Alle med slag er forskjellige, og det er også deres daglige liv. Av den grunn legges kurset opp slik at det tilpasses behovene til hver enkelt i gruppen. Treningen passer for folk i alle aldre, og uavhengig av hvor lenge det er siden man fikk slag.

Selv om programmet er individuelt tilpasset, er det noen felles sider ved treningen. Disse tar tak i de mest karakteristiske symptomene etter slag, nemlig:

 • Usymmetriske bevegelser.
 • Balansevansker.
 • Stivhet.
 • Lammelser.
 • Feilaktig bilde av egen kropp.
 • Kognitive utfordringer.
 • Språklige utfordringer.

Voksne med hodeskader

Vår tilnærming til habilitering etter hodeskader er å se på habiliteringen som en læringsprosess, hvor spesifikke og individuelle ferdigheter må læres på ny. Dette kan være kort tid etter at hodeskaden har inntruffet, eller etter at man har gått gjennom en intensiv opptreningsperiode og er usikker på hva fremtiden vil bringe.

Vi kan hjelpe med å bruke ferdighetene mest mulig effektivt, og øke livskvaliteten ved å bygge videre på dem. Sammen jobber vi for å finne nye måter å takle utfordringene man møter, etter individuelt fastsatte målsetninger.

Avhengig av den enkeltes behov, setter vi søkelyset på å takle:

 • Tap av motoriske ferdigheter.
 • Sensoriske vansker.
 • Kommunikasjonsvansker.
 • Konsentrasjonsvansker.
 • Sosiale ferdigheter.

Hodeskader er noe som kan føre til plutselige og store omveltninger i familielivet. Råd og støtte blir derfor gitt til hele familien.

Vi arrangerer også kurs for personlige assistenter, fagpersoner og andre interesserte.