OM PTØ NORGE

PTØ Norge har et spesialisert (re)habiliteringstilbud til mennesker med nevrologiske sykdommer eller skader, hovedsakelig i aldersgruppen 0-30 år.

Bilde av Henrik og Barbara

 

Habiliteringen som tilbys på PTØ Norge er videreutviklet etter at tilbudet ble etablert i Norge for over 20 år siden. Den intensive habiliteringen som i dag tilbys er utviklet og tilpasset dagens norske habiliteringstradisjon og faglige anbefalinger når det gjelder intensiv trening og intensiv habilitering.

Tilbudet er egnet for de fleste brukere som har en nevrologisk diagnose innenfor ICD10 i Helsedirektoratets medisinske kodeverk. De vanligste diagnosegruppene er cerebral parese (CP), multippel sklerose (MS), Parkinson og slag. Tilbudet utøves av habiliteringspedagoger, i tett samarbeid med andre faggrupper på sentrene, blant annet ergoterapeuter.

Habiliteringspedagogene har en bachelor eller mastergrad. Utdannelsen er tverrfaglig og spisset inn mot nevrologisk habilitering. Motorikk og bevegelse brukes som utgangspunkt for treningen, men sosiale, emosjonelle, kognitive og språklige ferdigheter vektlegges også.

Trening tilbys både i gruppe og individuelt, etter behov.  Den intensive treningen tar utgangspunkt i den enkelte brukers livssituasjon og egne mål. Målet er at treningen skal gi barnet best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i eget liv. Tilbudet er familiesentrert. Habiliteringspedagogene samarbeider med andre fagpersoner tilknyttet brukerne i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Treningen evalueres ved bruk av blant annet GAS (Goal Attainment Scaling). Etter endt opphold skrives en rapport med videre tiltaksplan. Det gis også anbefalinger for hvordan treningen kan overføres og tilpasses dagliglivet.

Det er PTØ-sentre på Gardermoen og Stavanger og de har avtale med de regionale helseforetakene. Senteret på Gardermoen kan ta imot brukere fra hele landet.

Ta kontakt dersom du ønsker ytterligere informasjon om vårt tilbud, eller om du ønsker opphold ved ett av våre sentre. Sammen finner vi ut av hvilket av våre sentre som egner seg best for akkurat deg.

For å få treningsopphold må pasienten henvises direkte fra spesialisthelsetjenesten, eller fra fastlege via den regionale koordinerende enheten/vurderingsenheten.