INTENSIV TRENING OG HABILITERING PÅ PTØ

Det overordnede målet med treningen er at barna skal bli i stand til å fungere best mulig i sin hverdag ut fra egne forutsetninger, og at de skal oppnå økt selvstendighet i hverdagens gjøremål. Økt selvstendighet gir økt frihet til å kunne velge, og dermed økt makt i eget liv.  

Hva er vårt tilbud?

Tilbudet hos PTØ er spisset, og utviklet for mennesker med nevrologiske sykdommer eller skader. Tilnærmingen inkorporerer flere fagfelt og bygger på nevrologi, bevegelseslære, pedagogikk og psykologi.

Overføring til hverdagen står sentralt da målet med treningen er at barna skal fungere best mulig i sin hverdag. Økt selvstendighet gir økt frihet til å kunne velge og økt makt i eget liv.

Hvordan foregår den intensive treningen?

Alle mennesker har ressurser som kan utvikles gjennom spesialisert og tilrettelagt opplæring. Treningen på PTØ leveres av et tverrfaglig team bestående av ergoterapeuter, fysioterapeuter, idrettspedagog og habiliteringspedagoger som har en spesialisert utdanning i habilitering av nevrologiske skader.

Individuelle behov og økt selvstendighet

All trening skjer med utgangspunkt i den enkeltes behov og individuelle forutsetninger. Vi bygger videre på dette og leter etter potensialet til den enkelte. Barnet lærer bevegelsesstrategier og måter å løse utfordringer i hverdagsaktiviteter. Slik kan den enkelte få verktøy som kan brukes som gode vaner i hverdagen, for å leve et mer selvstendig liv.

Grunnleggende motoriske aktiviteter i gruppetrening

Vi tar utgangspunkt i grunnleggende aktiviteter; som å sitte, spise, kle på seg, gå på toalettet og forflytte seg. Motorikk og bevegelse er utgangspunktet for treningen hos oss, og da spesifikt motorikk tilknyttet de aktivitetene som er viktige for den enkelte.

For maksimal utvikling i habiliteringsprosessen stimuleres motoriske, kognitive, sosiale og språklige ferdigheter samtidig. Dette gjøres best i en gruppesetting og treningen foregår derfor primært i grupper sammen med andre barn på samme alder med liknende funksjonsnivå. Dette mener vi er en ramme som motiverer og øker læringsutbyttet, ikke minst på grunn av det sosiale samspillet gruppen medfører.

Det legges også stor vekt på dialog og samarbeid med alle som er tilknyttet brukeren.

Dersom det for noen, av ulike årsaker, er mest hensiktsmessig å trene individuelt, tilbyr vi dette.

Hvorfor er det viktig med et slikt tilbud?

Forskning viser at hjernen er plastisk, og at den har kapasitet til å kompensere for skader. Det er derfor viktig å komme i gang med habiliteringen så tidlig som mulig, men det er aldri for sent å starte.

Læring er en livslang prosess, og vi har et alderstilpasset tilbud.

En metaanalyse foretatt av Novak et al (2017) resulterte i internasjonale retningslinjer for tidlig diagnostisering av cerebral parese. Retningslinjene sier følgende;

  • Tidlig intervensjon er avgjørende
  • Spisset alderstilpasset intervensjon anbefales
  • Intervensjonen skal være aktiv – det er en forutsetning for læring

Trening er hardt arbeid og det er viktig å ha det gøy. Lystbetont trening har større effekt, og mestring øker barns selvtillit. Våre habiliteringspedagoger har god kunnskap om utfordringene barna møter. De strekker seg langt for å imøtekomme behovene til hvert enkelt barn, for best mulig utvikling.

Les også: Rytme gir bedre kontroll på bevegelsene.